Všeobecné obchodní podmínkyI. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1, § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o koupi (dále jen "kupní smlouva"), uzavírané mezi poskytovatelem/prodávajícím a zákazníkem/kupujícím. VOP platí pro nákup audionahrávek, videonahrávek, e-booků, online kurzů, konzultací a dalších digitálních produktů prostřednictvím internetového obchodu elixirmladi.cz.

Poskytovatelem internetového obchodu elixirmladi.cz je:

Mgr. Jolana Breitenbacherová

IČ: 05619076, se sídlem: Lozíbky 1466/52, 614 00 Brno

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 7. 12. 2016, úřad příslušný podle § 71 odst. 2 Živnostenského zákona: Magistrát města Brna.

Kontaktní údaje: email: jolana.breit@elixirmladi.cz, telefon: +420724478835, www: elixirmladi.cz

  • Internetový obchod je poskytovatelem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese elixirmladi.cz. Internetový obchod Elixír mládí nabízí online produkty a služby za účelem vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a osobního růstu.
  • Zákazníkem se rozumí každý návštěvník internetových stránek poskytovatele na adrese www.elixirmladi.cz, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku. Zákazník, který prostřednictvím internetového obchodu odeslal řádnou objednávku, se dále označuje též jako kupující.
  • Na webové stránce jsou vždy uvedena specifika nabízeného produktu či služeb. To zahrnuje informace o ceně a možnostech realizace služeb či zpřístupnění produktu. Klient si je vědom, že pro poskytování online služeb mohou být využít online platformy sloužící pro komunikaci jako je Zoom, Skype, WhatsApp, FaceTime nebo platformy pro distribuci digitálního obsahu jako je YouTube a další.
  • Pro objednání produktu či služby slouží objednávkový formulář SimpleShop poskytovaný společností Redbit s.r.o.
  • Smlouva se uzavírá v českém jazyce.
  • Poskytovatel není plátcem DPH.
  • Veškeré platby jsou přijímány v českých korunách (CZK).
  • Náklady vzniklé zákazníkovi při použití elektronických prostředků komunikace na dálku v souvislosti s uzavíráním smluv dle VOP (zejména náklady na internetové připojení) nese zákazník.
  • Uhrazením kupní ceny, popř. členství, se rozumí připsání předmětné finanční částky na účet poskytovatele.

II. Uzavření smlouvy

1. Prodávající zpřístupňuje informace o zboží určeném k prodeji prostřednictvím internetového obchodu a/nebo prostřednictvím jiných on-line prodejních nástrojů. Vedle informací o zboží určeném k prodeji prodávající zpřístupňuje prostřednictvím internetového obchodu též nabídku poskytovaného online poradenství. V případě, že není uvedeno jinak, platí dále uvedené podmínky též pro poskytování poradenství.

2. Internetový obchod prodávajícího umožňuje zákazníkům zejména prohlížení aktuálně nabízeného zboží včetně uvedení cen jednotlivého zboží, vyhledávání požadovaných položek a objednání vybraného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Poskytnuté ceny při objednávce jsou ceny konečné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodu prodávajícího. Tímto ustanovením není dotčena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Prodávající vylučuje použití ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Kupující objednává zboží elektronickou cestou přímo z internetu prostřednictvím formuláře vytvořeného právě k tomuto účelu (dále jen "formulář").

5. Odesláním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

6. Formulář odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Dokončit nákup". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Takto doručená objednávka je platným a závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy, obsahuje-li všechny náležitosti, vyžadované formulářem. Prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu skutečnost, že objednávku obdržel. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy prodávající potvrdí objednávku a takové potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu.

7. Prodávající si vyhrazuje právo nepotvrdit objednávku nebo její část nebo odstoupit od potvrzené objednávky v případě, že prodávající již zboží nedodává a/nebo se zásadně změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od nepotvrzení či odstoupení od objednávky ze strany prodávajícího.

8. Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku kupujícího, který v minulosti řádně a včas nezaplatil závazně objednané zboží.

III. Dodání a úhrada kupní ceny

1. Prodávající doručí zboží kupujícímu prostřednictvím zadané elektronické adresy, a to ve lhůtě stanovené v internetovém obchodě nebo ve lhůtě, která je mezi smluvními stranami individuálně dohodnuta. Po zaplacení bude produkt zaslán na emailovou adresu kupujícího v odpovídající formě (audio, video, PDF a další) či budou zaslány údaje pro přístup do členské sekce.

V případě, že by zboží nebylo dodáno ve stanovené lhůtě, je kupující povinen informovat prodávajícího a ten zjedná nápravu do 5 dnů od obdržení informace od kupujícího.

2. Cenu zboží může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- on-line platba kartou

- bezhotovostním převodem na účet

3. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě kupujícímu na zadanou elektronickou adresu.

5. Digitální obsah vyžaduje hardwarové a softwarové vybavení, které umožňuje otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu doc, pdf, mp3 a mp4. Obsah on-line produktů a kurzů vyžaduje techniku umožňující audio přehrávání se zvukovým výstupem a připojení k internetové síti s dostatečnou rychlostí. Prodávající neodpovídá za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

IV. Odstoupení od smlouvy

Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu či aktualizaci obsahu v online programech, nebo v jeho částech. Všechny případné změny budou zákazníkovi oznámeny emailem, telefonicky nebo jiným alternativně domluveným způsobem.

VI. Práva a povinnosti zákazníka/spotřebitele

1. Zákazník bere na vědomí, že obsah poskytovaný prodávajícím v žádném případě nenahrazuje zdravotní péči.

2. Zákazník bere na vědomí, že provozovatel nenese odpovědnost za výsledky v osobním rozvoji zákazníka, neboť ty jsou závislé na jeho celkové práci v oblasti osobního rozvoje. Provozovatel taktéž nenese odpovědnost za případné škody, přímo či nepřímo způsobené užitím dat zákazníkem.

3. Zákazník je povinen využívat provozovatelem zpřístupněný obsah digitálního produktu pouze pro vlastní potřebu a nešířit ho dál třetím stranám, popř. ho nepoužívat pro jiný účel, než pro který byl poskytnut. Právo užívat služeb serveru je nepřenosné, tj. platí výhradně pro osobu uvedenou v objednávce.

4. Zákazník se zavazuje uchovávat své uživatelské jméno a heslo v tajnosti.

5. Zákazník souhlasí s tím, že prodávající může započít s poskytováním služby neprodleně po uzavření kupní smlouvy, a to i před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy. Zákazník bere na vědomí, že pokud dojde ke splnění závazků prodávajícím před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, nemá kupující v důsledku vyslovení souhlasu podle předchozí věty právo na odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

6. Nejde-li o případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je kupující oprávněn od smlouvy nebo smlouvy o členství uzavřené dle těchto obchodních podmínek odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření.

VII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs . Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele."

VIII. Duševní vlastnictví

1. Digitální produkty a veškerý obsah na stránkách elixirmladi.cz jsou výsledkem duševní činnosti poskytovatele a jsou jeho majetkem, který je chráněn zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem, v platném znění a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.

2. Veškeré texty, hudba, hlasové záznamy, grafika či fotografie jsou majetkem poskytovatele a bez jeho souhlasu nemohou být žádným způsobem použity.

3. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení serveru a některá data na serveru zveřejněná jsou autorskými díly a jsou tak chráněna příslušnými ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., autorského zákona, v účinném znění. Za případné porušení těchto autorských práv je zákazník odpovědný v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitel, se řídí těmito VOP a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími.

2. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a zákazníkem, který není spotřebitel, se řídí těmito VOP v rozsahu, ve kterém se ho týkají, a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu obsahu VOP. Aktualizované znění VOP bude vždy uveřejněno na webových stránkách provozovatele.

4. Zvláštní ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem odchylující se od těchto VOP mají přednost.

5. Veškeré informace o ochraně osobních údajů, zejména o účelech a způsobech zpracování naleznete v samostatném dokumentu Zásady ochrany osobních údajů.

6. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení VOP.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 28.4.2022